Equi-Statera Osteopathie
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Behandeling door Equi-Statera Osteopathie 

Artikel 1. Definities

Dienstverlener:           Equi-Statera Osteopathie, gevestigd op postcode 3527SE te Utrecht.

Klant:                          De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd.

Diensten:                     Osteopatische behandelingen bij paarden, pony’s, shetlanders, honden, katten of ezels  waarbij gebruik gemaakt wordt van Cranio Sacraal therapie,  manipulaties  massagetechnieken, fascia release, lecher antenne of                    homeopatische metingen  en daaraan gerelateerde  behandelingen in de ruimste  zin van het woord, hierna te noemen; behandeling.

Opdracht:                     Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door Equi-Statera Osteopathie.  

Behandeling:           Het doen van onderzoeken, het verstrekken en/of toedienen van homeopathische geneesmiddelen en/of andere natuurproducten alsmede het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een dier dan wel de diercliënt in een consult.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle overeenkomsten tussen Equi-Statera Osteopathie enerzijds en de klant anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant.  

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden

3.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk bevestigd zijn door Equi-Statera Osteopathie.

3.2 In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.3 Wanneer door Equi-Statera Osteopathie gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Equi-Statera Osteopathie op de directe en strikte naleving van de Algemene voorwaarden onverlet.

3.4 Ook indien Equi-Statera Osteopathie één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen evenals recht voor de toekomst.    

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening

4.1 De dienstverlening van Equi-Statera Osteopathie aan de klant zal leveren omvat de osteopathie behandeling voor paarden, waarbij gebruikt gemaakt wordt van manipulaties, cranio sacraal, sportmassage, fascia release, aromatherapie en tapen, en alle daaraan gerelateerde handelingen die nodig zijn voor het welzijn van het paard zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.

4.2 In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten door Equi-Statera Osteopathie, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

4.3 Equi-Statera Osteopathie stelt geen diagnoses en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts, tandarts, hoefsmid of andere specialist.  

Artikel 5. Overeenkomst tot behandeling

5.1 Een afspraak tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de klant voor behandeling door Equi-Statera Osteopathie wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling. De acceptatie tot behandeling voor het paard van de klant kan mondeling,per email, telefonisch en/of fysiek geschieden.

5.2 Van acceptatie behandeling is sprake zodra Equi-Statera Osteopathie een aanvang neemt met het adviesgesprek of de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor het adviesgesprek of de behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om het adviesgesprek of de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.

5.3 Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de klant verzocht heeft om de levering van zaken of diensten anders dan een adviesgesprek of behandeling en Equi-Statera Osteopathie heeft toegezegd aan dit verzoek van de klant te zullen (gaan) voldoen.

5.4 Equi-Statera Osteopathie heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een aangeboden klant en/of de levering van bepaalde zaken en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien Equi-Statera Osteopathie van mening is dat behandeling van het dier geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien Equi-Statera Osteopathie van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van het dier is.

5.5 Equi-Statera Osteopathie kan in door haar nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door de klant een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Equi-Statera Osteopathie is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring om het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen.

5.6 De behandelingsovereenkomst verplicht Equi-Statera Osteopathie uitsluitend tot het leveren van een adviesgesprek en/of behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. Equi-Statera Osteopathie is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.

5.7 Er wordt rekening gehouden met wensen van de klant tenzij dat naar oordeel van Equi-Statera Osteopathie niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.

Artikel 6. Annulering

6.1 Annulering van een opdracht dient uiterlijk 48 uur voor het behandelingstijdstip te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Indien annulering niet of te laat geschiedt is Equi-Statera Osteopathie gerechtigd de desbetreffende dienst in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.  

6.3 Indien het dier tijdens de behandeling overlijdt zal, tenzij anders overeengekomen, de klant zelf zorgdragen voor afvoer van het stoffelijk overschot en de kosten voor zijn/haar rekening nemen. De klant zal worden gewezen op de mogelijkheid van crematie of begrafenis tenzij omstandigheden dat

onmogelijk maken. De kosten van de crematie/begrafenis evenals eventuele vervoer – en bewaarkosten komen voor rekening van de klant.

6.4 Op uitdrukkelijke wens van de klant wordt het adviesgesprek en/of de behandeling voortijdig beëindigd, mits de klant hierover tevoren met Equi-Statera Osteopathie overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht Equi-Statera Osteopathie de klant in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.

6.5 Indien een behandelingsovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de klant is deze gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde: tijd, ruimtes, apparatuur, zaken en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de klant en/of dier alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde zaken.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden klant

7.1 De klant mag alleen een dier  in behandeling geven dat geen koorts, shock of kanker heeft. Bijzondere omstandigheden dienen vooraf aan Equi-Statera Osteopathie vermeld te worden zodat daar in de behandeling rekening mee gehouden kan worden.

7.2 De klant dient ervoor te zorgen dat het dier droog en schoon is voor aanvang van de behandeling.

7.3 Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden.

7.4 Bij behandelingen van paard of pony zal de klant voor een geschikte overdekte ruimte zorg dragen van minimaal 3×3 meter om de behandelingen uit te kunnen voeren.

7.5 Na een behandeling van paard of pony dient de klant het dier minimaal 3-5 dagen geen werk te verrichten, maar stappen aan de hand is aanbevolen.

7.6 Na elke behandeling van een paard of pony dient het dier 3-5 dagen geen werk te verrichten en niet getraind te worden, tenzij door de dienstverlener anders is voorgesteld.  

Artikel 8. Tarieven

8.1 De diensten en eventuele reiskosten zullen tegen de op de website vermelde tarieven worden geleverd.  

Artikel 9. Facturering en betaling

9.1 De betaling is contant of per pin na afloop van de behandeling, tenzij anders is overeengekomen.

9.2 Indien overeengekomen is om per factuur te betalen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Equi-Statera Osteopathie te betalen.

9.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Na een herinnering wordt een incassobureau ingeschakeld, deze kosten worden doorbelast aan de klant.

9.4 Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag. tenzij het gaat om de aanschaf van producten via de website. Dan is de wettelijke bedenktermijn van 30 dagen van toepassing.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Alle diensten van Equi-Statera Osteopathie geschieden op basis van het eigen risico van de klant. Equi-Statera Osteopathie is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het paard tijdens of na de behandeling.

10.2 Equi-Statera Osteopathie is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de behandeling.

10.3 Equi-Statera Osteopathie is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het paard die na behandeling tot uiting komen.

10.4 Equi-Statera Osteopathie is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen. 

Voor het laatst aangepast op 2-6-2023.

× Hoe kan ik je helpen?